Դիտեք եթերում

Մենք սոցիալական կայքերում
Հարցում


Ո՞ր ոլորտի զարգացումն է առաջնային Էջմիածնի քաղաքային տնտեսության համար:

Էջմիածնի քարտեզը


Դիտել ավելի մեծ քարտեզ


ՆԻՍՏ ԹԻՎ 1 ՈՐՈՇՈՒՄ ԹԻՎ 3 ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՔԱՂԱՔԻ 2013Թ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ավելացվել է: 3-04-2014, 11:30 | Հեղինակ: Admin-en | Դիտումներ: |
21 հունվարի 2014թ.
Էջմիածին քաղաքի բյուջեով 2013թ. նախատեսվել են եկամուտներ 1102976.2 հազ. դրամ, նույն թվում դոտացիա հանրապետական բյուջեից 588598.4 հազ. դրամ:
Բյուջեի եկամուտների փաստացի մուտքը կազմել է 1162356.2 հազ. դրամ(105.4%): Տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմում է 43538.0 հազ. դրամ:

Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2013թ. տարեկան եկամուտների պլան-կատարողականը, ինչպես նաև 2012թ. տարեկան փաստացի կատարողականը ունի հետևյալ տեսքը.

հազ. դրամ
Հ/Հ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 2013թ. Պլան տարեկան 2013թ. Կատարող. 2013թ. Կատ.% 2012թ. կատ. 2013/2012 նկատմ.

1 Հարկային եկամուտներ ընդամենը, որից` 253033,2 298782,3 118,1% 274490.7 108,8%
7-1 Գույքահարկ շինություններից 80748,9 101263,3 125,4% 88753.9 114,1%
7-2 Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից 106777,0 131629,5 123,3% 114684.1 114,8%
9-1 Հողի հարկ 65507,3 65889,5 100,6% 71052.7 92,7%
16 Պետական տուրքեր ընդամենը, որից` 20000,0 24575,2 122,9% 24150.3 101,8%
16-90 Պետ. տուրք ՔԿԱԳ բաժնից 7000,0 9368,8 133,8% 7817.8 119,8%
16-91 Պետ. տուրք նոտարական գրասենյակից 13000,0 15206,4 117,0% 16332.5 93,1%
45 Տեղական տուրքեր ընդամենը 25117,0 24353,3 97,0% 24202.4 100,6%
45 Օբյեկտները քանդելու աշխ. սկսելու թույլ. համար 45,0 25,5 56,7% 35.0 72,9%
45-5 Օբյեկ. վերակ. արդիակ. տեսքը փոխելու վճար 50,0 15,0 30,0% 9.0 166,7%
45-6 Հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում ոգելից խմ. վաճ. համար 7584,0 7111,0 93,8% 7400.0 96,1%
45-8 Հիմնական և ոչ հիմնականշին. ներսում ծխախոտի վաճ. համար 7248,0 6460,5 89,1% 7052.0 91,6%
45-10 Գազի բացօթյա վաճառքի թույլտվություն 1800,0 1650,0 91,7% 1100.0 150,0%
45-11 Վառելիքաքսայուղերի վաճառքի թույլտվ. 1800,0 2000,0 111,1% 1850.0 108,1%
45-12 Գյուղ. մթերքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն
45-13 Այլ ապրանքների բացօթյա վաճ. թույլտվություն 100,0 261,1 261,1% 62.2 419,8%
45-16 Հանրային սննդի կազմակերպ. թույլտվություն 24:00-ից հետո 150,0 150,0 100,0% 150.0 100,0%
45-21 Այլ արտաքին գովազդ 2490,0 3004,0 120,6% 2524.2 119,0%
45-22 Համայնքի արխիվից պատճ. կրկն. համար 100,0 99,0 99,0% 83.0 119,3%
45-23 Մարդատար տաքսու ծառ. թույլտվ. համար 2625,0 2524,2 96,2% 2811.0 89,8%
45-32 Հիմնական շինությունների շինարարութ. թույլտվության համար 850,0 825,0 97,1% 880.0 93,8%
45-37 Ոչ հիմնական շինությունների շինարարութ. թույլտվության համար 50,0 3,0 6,0% 21.0 14,3%
45-45 Թանկարժեք մետաղների առուվաճառքի թույլտվ. համար 225,0 225,0 100,0% 225.0 100,0%
4 Ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 126260,8 133502,3 105,7% 141596.3 94,3%
22-50 Գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 1500,0 1634,2 108,9% 1728.6 94,5%
22-52 Ոչ գյուղ. նշան. հողերի վարձավճար 20371,4 23212,7 113,9% 25229.3 92,0%
22-54 Գույքի վարձակալության վճար 1132,0 1670,0 147,5% 1463.2 114,1%
46 Տեղական վճարներ ընդամենը 95097,4 99293,1 104,4% 98920.1 100,4%
ա/ բնակ. սպասարկման և աղբի վարձ բնակչությունից 74051,5 76255,0 103,0% 75989.8 100,3%
բ/ աղբահանության վարձ հիմնարկներից 18995,9 21416,6 112,7% 21046.3 101,8%
գ/ այլ տեղական վճարներ 2050,0 1621,5 79,1% 1884.0 86,1%
28-60 Ինքնակամ շինությունների օրինականացման վճար 3000,0 3480,5 116,0% 6379.2 54,6%
24-50 Վարչական իրավախախտ. դիմաց կիրառ. տույժ. մուտ. 1000,0 433,0 43,3% 172.0 251,7%
28-50 Այլ ոչ հարկային եկամուտներ, որից` 4160,0 3778,8 90,8% 7703.9 49,1%
ա/ մշակ. ուս վարձ 2518.3 0,0%
բ/ այլ ոչ հարկային եկամուտներ /գերեզմանի ավել տարածք, ասֆալտի քանդում, ոռոգման գումար/ 4160.0 3778.8 90,8% 5185.6 72,9%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 424411,0 481213,1 113,4% 464439.7 103,6%
37-1 Դոտացիա 588598,4 588598,4 100,0% 534589.4 110,1%
Սուբվենցիա 44345,5 44345,5 100,0% 2781.9 1594,1%
38-1 Կապիտալ տրանսֆերտներ 2100,0 2100,0 100,0% 25000.0 8,4%
47.1 Պատվիրակված լիազ. իրակ. համար 3521,3 3577,6 101,6% 3350.0 106,8%
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1062976,2 1119834,6 105,3% 1030161.0 108,7%
29-50 Հողի օտարումից մուտքեր 37000,0 38112,0 103,0% 53031.5 71,9%
29-51 Այլ հիմնական միջոցների օտարումից մուտքեր 3000,0 4409,6 147,0% 3644.1 121,0%
49-1 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող մասհանում 19872,0 16500,0 83,0% 4460.0 370,0%
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ 40000,0 42521,6 106,3% 56675,6 75,0%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 1102976,2 1162356,2 105,4% 1086836.6 106,9%
Ն/Թ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ 464411,0 523734,7 112,8% 521115.3 100,5%

Էջմիածին քաղաքի բյուջեի 2013թ. սեփական եկամուտների գծով նախատեսված 464411.0 հազ. դրամի դիմաց մուտք է եղել 523734.7 հազ դրամ (112.8%):
2013թ. Էջմիածին քաղաքի բյուջեից ծախս է կատարվել 1098898.8 հազ. դրամ:

Ըստ բնագավառների կատարվել են ծախսեր.
1. Քաղաքապետարանի պահպանման ծախսեր 168050.5 հազ. դրամ
2. Կրթության համակարգի ծախսեր- 174836.4 հազ. դրամ
3. Սպորտի համակարգի ծախսեր- 36584.3 հազ. դրամ
4. Մշակույթի համակարգի ծախսեր- 134892.8 հազ. դրամ
5. Բարեկարգման ծախսեր- 234662.9 հազ. դրամ
6. Բնակ. կոմունալ վարչության ծախսեր- 226788.0 հազ. դրամ
7. Սոցիալական ֆոնդի ծախսեր- 21271.1 հազ. դրամ
8. Համաքաղաքային միջոցառումների ծախսեր 20188.7 հազ. դրամ
9. Ֆոնդային բյուջեի միջոցներից ծախսվել է 78004.3 հազ. դրամ
10. Պատվիրակված լիազորությունների ծախսեր 3619.8 հազ. դրամ

Ծախսային մասում քաղաքապետարանը ուշադրությունը կենտրոնացրել է քաղաքի ասֆալտապատման, սանիտարական մաքրման, լուսավորության և կանաչապատման աշխատանքներին: Կատարվել են 55877.5 հազ. դրամ փողոցների փոսային նորոգման, 23627.4 հազ. դրամ հիմնանորոգման աշխատանքներ, ձեռք է բերվել 3993.1 հազ. դրամ ծաղկասածիլներ քաղաքի կանաչապատման համար:
Խիստ կարիքավոր ընտանիքներին տրվել է դրամական օգնություն 19418.0 հազ. դրամ տարբեր նպատակների համար, կատարվել են տարբեր բնույթի համաքաղաքային միջոցառումներ 20188.7 հազ. դրամ:
2013թ. Էջմիածնի ՀՈԱԿ-ների կողմից մուտք է եղել 77808.2 հազ. դրամ եկամուտ, ն/թ նախադպրոցական հիմնարկների երեխայի պահպանման վարձ – 56405.1 հազ. դրամ
երաժշտական դպրոցների երեխաների ուսման վարձ – 17613.3 հազ. դրամ
ազգային նվագարանների փոխհատուցում – 2634.5 հազ. դրամ:
Տրվել է ՀՈԱԿ-ներին սուբսիդիա - 341649.2 հազ. դրամ:
Ելնելով վերոհիշյալից Էջմիածին քաղաքի Ավագանին.


Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ Է`

1. Հաստատել Էջմիածին քաղաքի 2013թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը.
ա/ Եկամտային մասով 1162356.0 հազ. դրամ;
բ/ Ծախսային մասով 1098898.9 հազ. դրամ:


Ավելացնել մեկնաբանություն


Ձեր անունը:
Ձեր էլ.փոստը:
գաղտնաբառ:
թարմացրեք եթե չեք տեսնում գաղտնաբառը
Մուտքագրեք: